THUỐC TÂY
NSX: COPHAVINA
AZICAP 250
(Azithromycin 250mg)
Hộp 60 viên nang

Giá: ()
NSX: APHARMA
AZITHROMYCIN 250
(Azithromycin 250mg)
Hộp 6 viên nang

Giá: ()
NSX: KHAPHACO
ERYTHROMYCIN 500
(Erythromycin 500mg)
Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
GREENFIXIME 100
Cefixim 100mg
Quy cách: Hộp 12 gói

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
MITAFIX 100
Cefixim 100mg
(Hộp 12 gói)

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
CEFIXIM 100
(Cefixim 100mg)
Hộp 12 gói

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
CEFIXIM 200
(Cefixim 200mg)
Hộp 20 viên nang

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
NIMEMAX 200
(Cefixim 200mg)
Hộp 20 viên nang

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
CEFUROXIM 250
(Cefuroxim 250mg)
Hộp 20 viên nén

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
CECOPHA 500
(Cefuroxim 500mg)
Hộp 1 vỉ x 10 viên

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
CECOPHA 500
(Cefuroxim 500mg)
Hộp 2 vỉ x 10 viên nén

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
ORALFUXIM 500
(Cefuroxim 500mg)
Hộp 2 vỉ x 5 viên nén

Giá: ()
NSX: VIDIPHA
CEFUROXIM 500
Cefuroxim 500mg
( Hộp 10 viên nén (vỉ 5) )

Giá: ()
NSX: MEBIPHAR
CEFUROXIM 500
Cefuroxim 500mg
(Hộp 10 viên nén (vỉ 5) )

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
CEPHALEXIN 250
(Cefalexin 250mg)
Hộp 24 gói

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
ORALFUXIM 500
(cefuroxime 500mg)
Hộp 2 vỉ x 5 viên nén

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
ORALFUXIM 500
(cefuroxime 500mg)
Hộp 2 vỉ x 10 viên nén

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
CEPHALEXIN 500 BH
(Cephalexin 500mg)
Hộp 100 viên nang

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
CEPHALEXIN 500
(Cephalexin 500mg)
Chai 200 viên nang

Giá: ()
NSX: AMVIPHARM
EUDOXIME 100 TB
(Cefpodoxim 100mg)
Hộp 10 gói

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
AVIMCI 200
(Cefpodoxim 200mg)
Hộp 10 viên nén

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
CEFACLOR 125
Cefaclor 125mg
( Hộp 10 gói )

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
CEFACLOR 250
(Cefaclor 250mg)
Hộp 24 viên nang

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
COPHALEN 500
(Cefaclor 500mg)
Hộp 20 viên nén

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
COPHACIP
(Ciprofloxacin 500mg)
Hộp 100 viên nén dài bao phim

Giá: ()
NSX: APHARMA
CIPROFLOXACIN
(Ciprofloxacin 500mg)
Hộp 100 viên nén

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
COPHACIP CHAI 100
(Ciprofloxacin 500mg)
Chai 100 viên nén

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
COPHADROXIL 250 TB
(Cefadroxil 250mg)
Hộp 30 gói

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
COPHADROXIL 500
(Cefadroxil 500mg)
Hộp 100 viên nang

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
COPHADROXIL 500
(Cefadroxil 500mg)
Chai 200 viên nang

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
CEFADROXIL 500
(Cefadroxil 500mg)
Hộp 100 viên nang

Giá: ()
NSX: DOMESCO
CEFADROXIL 500
Cefadroxil 500mg
( Chai 200 viên nang )

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
CEFADROXIL 500
Cefadroxil 500mg
Chai 100 viên nang

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
DOXYCYCLIN 100
(Doxycyclin 100mg)
Hộp 100 viên nang

Giá: ()
NSX: APHARMA
DOXYCYLIN
(Doxycyclin 100mg)
Hộp 100 viên nang

Giá: ()
NSX: APHARMA
APHA-BEVAGYL
- Acetyl Spiramycine 100mg
- Metronidazole 125mg
Hộp 20 viên nén

Giá: ()
NSX: APHARMA
APHAROVA
(Spiramycin 3.000.000 IU)
Hộp 10 viên nén bao phim

Giá: ()
NSX: APHARMA
APHAROVA 1.5TR

Giá: ()
NSX: Apharma
ARME-ROGYL
(Metronidazol 125mg
Spiramycin base 750,000 IU)
Hộp 20 viên

Giá: ()
NSX: APHARMA
APHANETEN
(Clotrimazol 100mg)
Hộp 6 viên

Giá: ()
NSX: USA- NIC PHARMA
TERZY-NEW
Metronidazol 200mg
Dexamethason acetat 0,5mg
Cloramphenicol 80mg; Nystatin 100.000 IU
( Hộp 10 viên nén )

Giá: ()
NSX: MEBIPHAR
TETRYNAN
Chloramphenicol Metronidazol200mg
Dexamethason acetat, Nystatin
( Hộp 10 viên nén )

Giá: ()
NSX: USA- NIC PHARMA
CLORPHENIRAMIN
Clorpheniramin maleat 4mg
( Chai 500 viên nén )

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
OFLOXACIN 200
(Ofloxacin 200mg)
Hộp 100 viên nén

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
COPHATRIM
(Sulfamethoxazol 400mg;
Trimethoprin 80mg)
Chai 100 viên nén

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
TETRACYCLIN
Tetracylin HCI 500mg
Hộp 100 viên nén

Giá: ()
NSX: APHARMA
TETRACYCLIN
Tetracyclin HCl 500mg
( Hộp 100 viên )

Giá: ()
NSX: USA- Nic Pharma
CLATEXYL
Aumoxicilin 500mg
Chai 200 viên

Giá: ()
NSX: APHARMA
LINCOMYCIN 500
(Lincomycin hydroclorid 500mg)
Hộp 100 viên nang.

Giá: ()
NSX: MEBIPHAR
AUMOXTINE 250
Aumoxicilin 250mg
( Hộp 10 gói )

Giá: ()
NSX: DOMESCO
AUMOXTINE 625
Aumoxicilin 500mg
Acid clavulanic 125mg
( Hộp 14 viên )

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
CELECOXIB 100
(Celecoxib 100mg)
Hộp 30 viên nang

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
COXIRICH 200
(Celecoxib 200mg)
Hộp 30 viên nang

Giá: ()
NSX: USA- NIC PHARMA
COBXID
Celecoxib 200mg
( Chai 100 viên )

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
LECEREX 200
Celecoxib 200mg
( Hộp 30 viên )

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
COPHAMLOX
Cophamlox
(Hộp 100 viên nén)

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
PREDNISOLON 5mg
(Prednisolon 5mg)
Hộp 100 viên nén

Giá: ()
NSX: KHAPHARCO
HYDROCOLACYL
(Prednisolon 5mg)
Chai 200 viên nang

Giá: ()
NSX: US PHARMA USA
SP PREDNI
(Prednisolon 5mg)
Chai 500 viên nén

Giá: ()
NSX: USA- NIC PHARMA
PREDNISON
Prednison 5mg
( Chai 1000 viên )

Giá: ()
NSX: USA- NIC PHARMA
PREDNISON
Prednson 5mg
( Chai 500 viên nén ngọt )

Giá: ()
NSX: APHARMA
ALPHACHYMOTRYPSIN ALU
(Alphachymotrypsin 4200UI)
Hộp 20 viên

Giá: ()
NSX: MIPHARCO
ALPHACHYMOTRYPSIN
(Alphachymotrypsin 4200UI)
Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: USA- NIC PHARMA
DEXAMETHASON
Nefopam HCl 30mg
Hộp 30 viên

Giá: ()
NSX: USA- NIC PHARMA
PREDMEX
Dexamethason 0,5mg
Chai 500 viên nang

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
DEHATACIL
(Dexamethason 0,5mg)
Hộp 600 viên nén

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
DEXAMETHASON
Dexamethason 0,5mg
Chai 500 viên nén

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
RHETANOL
Paracetamol 500mg
Clorpheniramin meleat 2mg
Chai 200 viên nang

Giá: ()
NSX: APHARMA
PARACETAMOL 500mg
(Paracetamol 500mg)
Hộp 100 viên nén

Giá: ()
NSX: USA- NIC PHARMA
PHAANEDOL 650
Phaanedol extra 650
( Hộp 180 viên nén )

Giá: ()
NSX: PARACETAMOL 500 XN150
COPHAVINA
Paracetamol 500mg
Quy cách: Hộp 100 viên nén tròn

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
PANACOPHA
Paracetamol 325mg
Thiamin nitrat 9mg
Clorpheniramin maleat 2mg
Hộp 20 gói

Giá: ()
NSX: APHAMA
FLU- GF
Paracetamol 500mg
Loratadin 5mg
Detromethorphan Hbr 5mg
Hộp 100 viên nén

Giá: ()
NSX: VIDIPHA
DOLTUXIL F
Paracetamol 500mg, Loratadin 5mg
Dextromethorphan Hbr 5mg
( Chai 100 viên )

Giá: ()
NSX: USA- NIC PHARMA
DITANAVIC
Paracetamol
Dextropropoxyphen HCl
( Chai 200 viên )

Giá: ()
NSX: USA- NIC PHARMA
NISIGINA
(Nefopam hydroclorid 30mg)
Chai 100 viên

Giá: ()
NSX: APHARMA
APHAXAN
- Ibuprofen 200mg
- Acetaminophen 325mg
Hộp 100 viên nén

Giá: ()
NSX: MEBIPHAR
DOLTEREN
Diclofenac natri 75mg
( Hộp 100 viên nén )

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
FEFURATE
-Sắt fumarat 200mg
-Folic acid 1mg
Hộp 100 viên nang

Giá: ()
NSX: US PHARMA USA
ESOMEPRAZOL
Esomeprazol 40mg
Hộp 30 viên

Giá: ()
NSX: APHARMA
APHARMINCAP
(Arginin hydroclorid 200mg)
Hộp 100 viên nang

Giá: ()
NSX: APHARMA
EUFORMIN
(Arginin hydroclorid 200mg)
Hộp 100 viên nang

Giá: ()
NSX: USA- NIC PHARMA
TERPIN U
(Terpin hydrat 100mg
Dextrometh orphan HBr 10mg)
Chai 200 viên

Giá: ()
NSX: USA- NIC PHARMA
NEO- GOLINON
(Terpin hydrat 100mg
Sodium benzoata 50mg
Dextromethrphan 5mg
Hộp 20 viên

Giá: ()
NSX: APHARMA
RUTIN C
(Rutin 50mg; VTMC 50mg)
Hộp 100 viên nang

Giá: ()
NSX: USA- NIC PHARMA
AMBROXOL
(Ambroxol Hcl)
Chai 200 viên

Giá: ()
NSX: AN THIÊN PHARMA
ATISYRUP ZINC
Kẽm ( dưới dạng Kẽm sulfat heptahydrat) 10mg/5ml
Giá: ()
NSX: APHARMA
VITAMIN B1
Thuamin nitrat 100mg
( Hộp 100 viên )

Giá: ()
NSX: VIDIPHA
FASVON 500
Rutin 500mg
( Hộp 30 viên )

Giá: ()
NSX: DOMESCO
SIMACONE
Alverin citrate 60mg
Simethicon 300mg
( Hộp 20 viên )

Giá: ()
NSX: APHARMA
MEBENDAZOL 500mg
(Mebendazol 500mg)
Hộp 1 viên nén

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
BERBERIN
(Berberin clorid 100mg)
Hộp 100 viên nang

Giá: ()
NSX: APHARMA
DIACEZAX
Diacerein 50mg
Hộp 30 viên

Giá: ()
NSX: APHARMA
BERBERIN
(Berberin clorid 100mg)
hộp 100 viên nang.

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
ORALME
(Omeprazol 20mg)
Hộp 100 viên nang

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
OMLAC 20
(Omeprazol 20mg)
Chai 100 viên nang

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
OMLAC 20
Omeprazol 20mg
( Hộp 100 viên vĩ xé )

Giá: ()
NSX: Apharma
OMEPRAZOL
Omeprazol 20 mg
(Hộp 100 viên)

Giá: ()
NSX: USA- NIC PHARMA
LOGZECE
(Omeprazole 20mg)
Chai 100 viên

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
MOCOVIUM M
(Domperidon 10mg)
Chai 100 viên nang

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
FAMOTIDIN
(Famotidin 10mg)
Chai 100 viên nén

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
SPASVINA
(Alverin citrat 40mg)
Chai 200 viên nén

Giá: ()
NSX: USA- NIC PHARMA
DOMPERIDON
(Domperidon maleat 10mg)
Chai 200 viên

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
MOCOVIUM
Domperidon 10mg
( Hộp 100 viên nén vĩ xé )

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
CETIRIZIN 10mg
(Cetirizin HCl 10mg)
Hộp 100 viên nén dài bao phim

Giá: ()
NSX: USA-NIC PHARMA
ZINETEX (VÀNG)
(Cetirizin HCl 10mg)
Chai 200 viên nang

Giá: ()
NSX: USA-NIC PHARMA
ZINETEX (TÍM)
(Cetirizin HCl 10mg)
Chai 200 viên nang

Giá: ()
NSX: BVPHARMA
SEDTYL
(Desloratadine 5mg)
Hộp 100 viên nén

Giá: ()
NSX: US PHARMA USA
FEXOFENADINE 180-US
(Fexofenadin HCL 180mg)
Hộp 10 viên

Giá: ()
NSX: USA- NIC PHARMA
LORATADINE
(Loratadine 10mg)
Chai 200 viên

Giá: ()
NSX: Mebiphar
CRAZESTINE
Loratadin 10mg
Hộp 10 viên nén dài

Giá: ()
NSX: USA - Nic Pharma
CELEZMIN
Dexclorpheniramin meleat 2mg Betamethason 0,25mg
Quy cách: Chai 500 viên

Giá: ()
NSX: Amtex Pharma
TELGATE
Antihistamine
Quy cách: Chai 100 viên

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
LOTUFAST
(Fexofenadin HCL 60mg)
Hộp 100 viên nén

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
TANTANIE 500
(Acetyl leucin 500mg)
Hộp 20 viên nén

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
ACEDANYL
Acetyl leucin 500mg
( Hộp 20 viên nén )

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
STIMIND
(Piracetam 400mg)
Hộp 100 viên nang

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
STIMIND CHAI
(Piracetam 400mg)
Hộp 100 viên nang

Giá: ()
NSX: USA- NIC PHARMA
DOGRACIL
Suloiride 50mg
( Chai 200 viên )

Giá: ()
NSX: MEBIPHAR
PIRACETAM 400
Piracetam 400mg
( Hộp 100 viên nén )

Giá: ()
NSX: MEBIPHAR
PIRACETAM 800
Piracetam 800mg
( Hộp 100 viên nén )

Giá: ()
NSX: APHARMA
VASMITEL 20
Trimetazidin dihydroclorid 20mg
( Hộp 60 viên )

Giá: ()
NSX: APHARMA
GLUCOSAMIN 500
(Glucosamin 500mg)
Hộp 100 viên nang

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
MAGNESI-B6
-Magnesium lactate dihydrate 470mg
-Pyridoxime hydrochloride 5mg
Hộp 100 viên nén

Giá: ()
NSX: APHARMA
MAGNESI B6
-Magnesium lactate dihydrate 470mg
-Pyridoxime hydrochloride 5mg
Hộp 100 viên nén

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
BRIKORIZIN
(flunarizine 5mg)
Hộp 10 vỉ x 10 viên

Giá: ()
NSX: APHARMA
AMLODA
(Amlodipin 5mg)
Hộp 100 viên nang

Giá: ()
NSX: APHARMA
ALSTUZON
(Cinnarizine 25mg)
Hộp 2.500 viên

Giá: ()
NSX: Apharma
DIACEZAC
Diacerein 50mg
Quy cách: Hộp 30 viên

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
TADALAFIL 20mg
(Tadalafil 20mg)
Hộp 4 viên

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
TADALAFIL 20mg CHAI 10
(Tadalafil 20mg)
Chai 10 viên nén

Giá: ()
NSX: APHARMA
VIGA - NEW
(Tadalafil 20mg)
Hộp 4 viên nén

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
TADALAFIL 50mg
(Tadalafil 50mg)
Hộp 4 viên nén

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
LEVINA 20
(Vardenafil 20mg)
Hộp 4 viên nén

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
LEVIVINA
Vardenafil 20mg
( Hộp 4 viên nén )

Giá: ()
NSX: VIDIPHA
NEO CERMEX
Neomycin sulfat 35.000IU
Triamcinolon acetonid 10mg
Hộp 1 tuýp

Giá: ()
NSX: APHARMA
GENPHARMASON
(Genpharmason)
Hộp 1 tuýp

Giá: ()
NSX: SHINGPOONG
GENTRI-SONE 10
Betamethasone 6.4mg
Clotrimazole 100mg
Gentamicin 10mg
Hộp 1 tuýp

Giá: ()
NSX: APHAMA
OSAPAIN
(Diclofenac 0.2g)
Hộp 1 tuýp

Giá: ()
NSX: APHARMA
AMEZOZAL
Ketoconazol 20mg
( Hộp 1 tuýp )

Giá: ()
NSX: MEDIPHARCO-TENAMYD
SIURKON
Clotrimazole 10mg
Betamrthasone 0,64mg
( Hộp 1 tuýp )

Giá: ()
NSX: APHAMA
ZONAARME
(Aciclovir 250mg)
Hộp 1 tuýp

Giá: ()
NSX: USA-NIC PHARMA
3B SOFT FORF
(B1-B6-B12)
chai 100 viên nang

Giá: ()
NSX: APHARMA
VITAMIN 3B
(B1-B6-B12)
Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: US PHARMA USA
SKINCYSTINE
(L cystine-kẽm gluconat)
Hộp 60 viên nang (vỉ 5)

Giá: ()
NSX: APHARMA
ALPHA-NEW
(Alphachymotrypsin)
Hộp 200 viên nén

Giá: ()
NSX: AMTEX PHARMA
VITAMIN BP COMPEX
Vitamin B1, B2, B6, PP
( Hộp 100 viên )


Giá: ()
NSX: AMTEX PHARMA
VITAMIN B1
(Vitamin B1 2,5mg)
Chai 100 viên

Giá: ()
NSX: AMTEX PHARMA
VITAMIN - 250
(Vitamin B1 250mg)
Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: AMTEX PHARMA
VITAMIN C 500
(Vitamin c 500mg)
Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: AMTEX PHARMA
RUTIN C
(Vitamin c 10mg
Rutin 10mg)
Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: AMTEX PHARMA
VITAMIN C
Vitamin C 25mg
Chai 200 viên

Giá: ()
NSX: AMTEX PHARMA
VITAMIN B1 250
Vitamin B1 250mg
( Chai 100 viên )

Giá: ()
NSX: Amtex Pharma
VITAMIN B6
Vitamin B6
Quy cách: Chai 100 viên

Giá: ()
NSX: APHARMA
MAGNESI B6
(Vitamin b6 1500mcg
magnesi lactat 47mg)
Chai 200 viên

Giá: ()
NSX: AMTEX PHARMA
MAGNESI B6
(Vitamin b6 1500mcg
magnesi lactat 47mg)
Chai 200 viên

Giá: ()
NSX: AMTEX PHARMA
EUCATEX
(Eucalyptol 100mg; Menthol 0,5mg
Tinh dầu tần 0,2mg; Tinh dầu gừng 0,5mg)
Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: AMTEX PHARMA
EUCATEX
(Eucalyptol 100mg; Menthol 0,5mg
Tinh dầu tần 0,2mg; Tinh dầu gừng 0,5mg)
Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: AMTEX PHARMA
EUCATEX
(Eucalyptol 100mg; Menthol 0,5mg
Tinh dầu tần 0,2mg; Tinh dầu gừng 0,5mg)
Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: AMTEX PHARMA
EUCATEX
(Eucalyptol 100mg; Menthol 0,5mg
Tinh dầu tần 0,2mg; Tinh dầu gừng 0,5mg)
Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: Atex Usa Pharma
ETEX 400
Vitamin E 400 IU
Hộp 30 viên

Giá: ()
NSX: AMTEX PHARMA
EUCATEX
Eucalyptol 100mg, menthol 0,5mg,
tinh dầu tần 0,2mg, tinh dầu gừng 0,5mg
( Chai 100 viên )

Giá: ()
NSX: AMTEX PHARMA
COLLAGEN
(Collagen; l-cystine
Vitamin C; Sữa ong chúa)
Chai 150 viên

Giá: ()
NSX: USA- NIC PHARMA
GLUCOSAMIN 1500
(Glucosamin 1500mg; Sodium chondroitin 1200mg
Calcium 650mg; Vitamin D 1200 IU)
Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: TRUNG SƠN
PANMETHICON
(Pancreatin 170mg; Simethicone 84.433mg)
Chai 100 viên

Giá: ()
NSX: USA- NIC PHARMA
PHOSTALIGEL
Aluminium phosphate gel
( Hộp 20 gói )

Giá: ()
NSX: AMTEX PHARMA
NEO TERPODIN
Cao lá thường xuân 100mg
Cao viễn chí 200mg
( Hộp 100 viên )

Giá: ()
NSX: AMTEX PHARMA
GLUCOSAMIN 500
Glucosamin 500mg
L-Cystine 5mg
( Hộp 100 viên )

Giá: ()
NSX: TRUNG SƠN PHARMA
ENTERID
Calci Lactat 300g; Kaolin 50mg
Nhôm hydroxyd 100mg
( Hộp 30 gói )

Giá: ()
NSX: TRUNG SƠN PHARMA
ENTERID
Calci Lactat 300g; Kaolin 50mg
Nhôm hydroxyd 100mg
( Chai 100 viên cáp )

Giá: ()
NSX: TRUNG SƠN PHARMA
ENTERID
Calci Lactat 300g; Kaolin 50mg
Nhôm hydroxyd 100mg
( Chai 100 viên nén )

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
ORESOL
Glucose khan 20g
Natri clorid 3,5g
Natri citrat dihydrat 2,9g
Kali clorid 1,5g
Hộp 100 gói

Giá: ()
NSX: AMTEX PHARMA
BIOLACSYL
(Lactobacillus acidophilus
Bacillus subtilis)
Chai 200 viên

Giá: ()
NSX: AMTEX PHARMA
BIOLACSYL
(Lactobacillus acidophilus
Bacillus subtilis)
Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: TRUNG SƠN
CARBO
(Than hoạt tính 400mg...)
Tuýp 15 viên

Giá: ()
NSX: AMTEX PHARMA
MULTI CARE MÙI CAM
(Vitamin C3000mcg; Vitamin 5000mcg
Vitamin B1, B2, B6 1000mcg
Acid folic 200mcg; Vitamin B12 1mcg)
Tuýp 20 viên

Giá: ()
NSX: AN THIÊN PHARMA
IVANNA WHITE
Glutathione 150mg
Apha Lipoic Acid 25mg
Ascorbic Acid 25mg
( Hộp 30 viên )

Giá: ()
NSX: THỤY ĐIỂN
NEXIUM
Esomeprazol 40mg
( Hộp 28 viên )

Giá: ()
NSX: THỔ NHĨ KỲ
ZINNAT 500MG
Cefuroxime acetil 500mg
( Hộp 20 viên )

Giá: ()
NSX: SAVI PHARM
SAVI PLUS MULTIVITAMIN
Vitamin C 60mg
B1 1,4mg
B2 1,6 mg
B5 6mg
B6 2mg
E 3mg; PP 18mg
Acid Folic 0,2 mg
( Tuýp 20 viên sủi )

Giá: ()
NSX: USA- NIC PHARMA
CARBO TS
Than hoạt tính; Cam thảo…
( Chai 100 viên )

Giá: ()
NSX: AN THIÊN PHARMA
IVANNA WHITE
Glutathione 150mg
Apha Lipoic Acid 25mg
Ascorbbbic Acid 25mg
( Chai 60 viên )

Giá: ()
NSX: USA- NIC PHARMA
STOMAX
Alminium hydroxide 200mg
Magnesium hydroxide 200mg
Simethicone 30mg
( Thùng 120 chai 250 viên )

Giá: ()
NSX: USA- NIC PHARMA
CALCIMAX
Cacium, Vitamin D, Glucosamin
( Chai 100 viên )

Giá: ()
NSX: TRUNG SƠN PHARMA
BIOLACSYL
Lactobacillus acidophilus
( Hộp 25 gói )

Giá: ()
NSX: AMTEX PHARMA
BAR
(Cao biển súc 30mg; Cao artiso 30mg
Bột bìm bìm 15mg; Cao rau má 10mg)
Chai 180 viên

Giá: ()
NSX: AMTEX PHARMA
BAR
(Cao biển súc 30mg; Cao artiso 30mg
Bột bìm bìm 15mg; Cao rau má 10mg)
Chai 60 viên

Giá: ()
NSX: AMTEX PHARMA
AMTACID
(Dimethicone 20mg
Alumium hydroxyd)
Chai 250 viên

Giá: ()
NSX: AMTEX PHARMA
BIOTIN
(Vitamin H 2,5mg)
Hộp 20 viên

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
AMERBIC
Meloxicam 7,5mg
(Hộp 100 viên)

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
ARXIMUOC
Acetyl Cystein 200mg
( Chai 100 viên nang)

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
ARXIMUOC
Acetyl Cystein 200mg
( Hộp 100 viên nang )

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
CELECOXID
Celecoxib 200mg
( Hộp 20 viên )

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
CELECOXID
Celecoxib 200mg
( Chai 100 viên )

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
CETIRIZIN
Cetiricin dihydroclorid 10mg
( Chai 200 viên nén )

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
CETIRIZIN
Cetiricin dihydroclorid 10mg
( Hộp 100 viên nén )

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
CETIRIZIN
Cetiricin dihydroclorid 10mg
( Hộp 100 viên nén dài )

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
CIPROFLOXACIN
Ciprofloxacin 500mg
( Hộp 100 viên nén )

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
DEXAMETHASON
Dexamethason 0,5mg
( Chai 500 viên nén )

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
DONABERIN 50
Berberlin clorid 50mg
( Chai 50 viên )

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
DOXYCYCLIN
Doxycyclin 100mg
( Hộp 100 viên nang )

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
DOXYCYCLIN
Doxycyclin 100mg
( Chai 100 viên nang )

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
MAGNESIUM-B6
Magnesium Lactat Dihydrat 470mg
Pyridoxin HCl 5mg
( Hộp 100 viên )

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
METRONIZAZOL
Metronidazol 250mg
( Hộp 100 viên )

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
METRONIZAZOL
Metronidazol 250mg
( Chai 100 viên )

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
PARACETAMOL
Paracetamol 500mg
( Hộp 1000 viên )

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
RHTANOL
Paracetamol 500mg
( Chai 200 viên )

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
SECROGYL
Spiramycin 750.000IU
( Hộp 20 viên )

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
PREDNISOLON
Prednisolon 5mg
( Chai 200 viên )

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
PREDNISOLON
Prednisolon 5mg
( Chai 500 viên nén )

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
SORBITOL
Sorbitol 5mg
( Hộp 20 gói )

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
TOPTROPIN 800MG
Piracetam 800mg
( Hộp 150 viên )

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
VITAMIN B1 50MG
Thiamin mononitrat
( Chai 100 viên )

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
VITAMIN C 500MG
Acid ascorbic 500mg
( Chai 100 viên )

Giá: ()
NSX: DONAI PHARMA
PREDNISOLON DONAI
Prednisolon 5mg
Quy cách: Chai 500 viên nén tròn thơm nắp xanh

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
VITAMIN C 500
Acid ascorbic 500mg
( Hộp 100 viên )

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
SUNAPRED
Prednisolon 20mg
( Chai 30 viên nén )

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
SUNAPRED
Prednisolon 20mg
( Hộp 20 viên nén )

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
MYLENFA II
Magaldrate Simethicone
( Hộp 100 viên nén )

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
BENTHASONE
Betamethasone 0,5mg
( Chai 500 viên nén )

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
BENTHADESMIN
Betamethasone 0,25mg
Dexclorpheniramin maleat 2mg
( Chai 500 viên nén )

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
AMP-GININE
Arginin HCl 200mg
( Hộp 100 viên )

Giá: ()
NSX: DONAIPHARM
GLUCOSAMIN
Glucosamin 500mg
( Hộp 100 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
ALCIXAN
Paracetamol 325mg
Ibuprofen 200mg
( Hộp 100 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
CEFADROXIL
Cefadroxil 500mg
( Chai 100 viên nang )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
CEFADROXIL
Cefadroxil 500mg
( Hộp 100 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
CEFADROXIL
Cefadroxil 500mg
( Hộp 100 viên nang )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
CEFDINIR
Cefdinir 100mg
( Hộp 10 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
CEFDINIR 300MG
Cefdinir 300mg
( Hộp 10 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
CETIRIZIN 10MG
Cetirizine HCl 10mg
( Hộp 100 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
D-COTATYL 250
Mephenesin 250mg
( Hộp 250 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
D-COTATYL 500
Mephenesin 500mg
( Hộp 24 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
FEXOPHAR 120MG
Fexofenadin 120mg
( Hộp 50 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
FEXOPHAR 60MG
Fexofenadin 60mg
( Hộp 50 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
MAGNESIUM-B6
Magnesium lactat 470mg
Vitamin B6 5mg
( Hộp 100 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
OMEPRAZOL
Omeprazol 40mg
( Hộp 30 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
ORENKO 20MG
Cefixim 200mg
( Hộp 20 viên nang )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
ORENKO
Cefixim 200mg
( Hộp 20 viên nang )

Giá: ()
NSX: US PHARMA USA
ESOMEPRAZOL 40
Esomeprrazol 40
Hộp 30 viên

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
PIANTAWIC
Paracetamol 325mg
Ibuprofen 200mg
( Hộp 100 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
PANCIDOL EXTRA
Paracetamol 500mg
( Hộp 100 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
PANCIDOL
Paracetamol 500mg
( Hộp 100 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
PAREPEMIC
Loperamid HCl 2mg
( Hộp 100 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
PRAZOPRO
Esomeprazol 40mg
( Hộ 14 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
ROCINE
Spiramycin 1.500.000IU
( Hộp 20 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
ROCINE
Spiramycin 3.000.000IU
( Hộp 20 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
SPACMAZINE
Alverin Citrate 40mg
( Hộp 300 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
TRAVICOL 650
Paracetamol 650mg
( Hộp 100 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
TRAVICOL
Paracetamol 500mg
( Hộp 100 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
TRAVINAT
Cefuroxim 250mg
( Hộp 10 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
TRAVINAT
Cefuroxim 500mg
( Hộp 10 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
TV.CEFUROXIME
Cefuroxim 250mg
( Hộp 20 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
TV.CEFUROXIME
Cefuroxim 500mg
( Hộp 20 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
TV.PANTOPRAZOL
Pantoprazo 40mg
( Hộp 30 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
VITAMIN B1+B6+B12
Vitamin B1 12,5mg; B6 12,5mg
Vitamin B12 12,5mcg
( Hộp 100 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
VITRACLOR
Cefaclor 125mg
( Hộp 12 gói )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
VITRACLOR
Celaclor 250mg
( Hộp 100 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
VITRACLOR
Celaclor 375mg
( Hộp 10 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
ANOGIN
Acetaminophen 500mg
( Hộp 100 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
B-COENZYME
Vitamin B1 15mg; PP 50mg
B2 15mg; B5 25mg; B6 10mg
( Hộp 100 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
CALCI D
Calci glucosamine 500mg
Vitamin D3 200IU
( Hộp 100 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
CEFADROXIL
Cefalexin 500mg
( Hộp 100 viên nang )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
FLUMAX
Paracetamol 400 mg
Clorpheniranin 2mg
( Hộp 100 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
HOMEPOLIMIN GINSENG
Cao nhân sâm Triều Tiên
Multivatamin; Khoáng chất
( Hộp 60 viên nang )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
NOVAZINE
Acetaminophen 500mg
( Hộp 100 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
OMEPRAZOL TVP
Omeprazol 20mg
( Hộp 30 viên )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
PHARITON
Cao nhân sâm Triều Tiên
Multivatamin; Khoáng chất
( Hộp 75 viên nang )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
PHARITON
Multivatamin; Khoáng chất
( Hộp 60 viên nang )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
TV.CEFALEXIN
Cefalexin 500mg
( Chai 100 viên nang )

Giá: ()
NSX: TV.PHARMA
VITAMIN B6
Pyridoxin HCl 250mg
( Hộp 100 viên )

Giá: ()
NSX: VIDIPHA
AMPICILLIN 500
Ampicilin 500mg
Hộp 100 viên nang

Giá: ()
NSX: VIDIPHA
AUGXICINE 250
Amoxicilin 250mg
Acid clavulanic 31,25mg
Hộp 10 gói

Giá: ()
NSX: VIDIPHA
AUGXICINE 500
Amoxicilin 500mg
Acid clavulanic 62,5mg
Hộp 10 gói

Giá: ()
NSX: VIDIPHA
AUGXICINE 625
Amoxicilin 500mg
Acid clavulanic 125mg
Hộp 14 viên nén dài

Giá: ()
NSX: VIDIPHA
B COMPLEX C
Vitamin B1 15mg; Vitamin B2 10mg
Vitamin B6 5mg; Vitamin PP 50mg
Vitamin C 100mg
Chai 100 viên nang

Giá: ()
NSX: VIDIPHA
B COMPLEX C
Vitamin B1 15mg; Vitamin B2 10mg
Vitamin B6 5mg; Vitamin PP 50mg
Vitamin C 100mg
Hộp 100 viên nang

Giá: ()
NSX: VIDIPHA
BIXOVOM 4
Bromhexin hydroclorid 4mg
Hộp 30 viên nén

Giá: ()
NSX: VIDIPHA
CEFADROXIL 500
Cefadroxil 500mg
Hộp 10 viên nang

Giá: ()
NSX: VIDIPHA
CEFURIVID 250
Cefuroxim 250mg
Hộp 10 viên (Vỉ 5)

Giá: ()
NSX: VIDIPHA
CEFIXIM 100
Cefixim 100mg
Quy cách: Hộp 10 gói

Giá: ()
NSX: VIDIPHA
CEFIXIM 50
Cefixim 50mg
Hộp 10 gói

Giá: ()
NSX: VIDIPHA
CEFUROVID 125
Cefuroxime 125mg
Hộp 10 gói

Giá: ()
NSX: VIDIPHA
CEPHALEXIN 500
Cephalexin 500mg
Hộp 100 viên nang

Giá: ()
NSX: VIDIPHA
CEPHALEXIN 250
Cephalexin 250mg
Hộp 100 viên nang

Giá: ()
NSX: VIDIPHA
DEXAMETHASON
Dexamethason 0,5mg
Chai 150 viên nén

Giá: ()
NSX: VIDIPHA
ERYTHROMYCIN
Erythromycin 250mg
Hộp 100 viên nén

Giá: ()
NSX: VIDIPHA
IBU-ACETALVIC
Paracetamol 300ng
Ibuprofen 200mg; Cefein 20mg
Hộp 100 viên nang

Giá: ()
NSX: VIDIPHA
LINCOMYCIN
Lincomycin 500mg
Hộp 100 viên nang

Giá: ()
NSX: VIDIPHA
PARACETAMOL 500
Paracetamol 500mg
Hộp 100 viên nén

Giá: ()
NSX: VIDIPHA
TETRACYCLIN 1%
Tetracyclin hydroclorid
Hộp 1 tuýp

Giá: ()
NSX: VIDIPHA
XITRINA
Natri Citrat 9.16g
Chai 55g

Giá: ()
NSX: COPHAVINA
MITAFIX
Cefixim 100mg
(Hộp 12 gói)

Giá: ()
NSX: F.T Pharma
GENTAMICIN 0,3%
Gentamicin Sulfat 15mg
Quy cách: Lốc 10 chai 5ml

Giá: ()
NSX: F.T.Pharma
TOBCOL-DEX
Tobramycin 15mg, Dexamethason natri Phosphate 5mg
Quy cách: Lốc 10 chai 5ml

Giá: ()
NSX: F.T Pharma
TETRACAIN 0,5%
Tetracain hydroclorid 50mg
Quy cách: Lốc 10 chai 10ml

Giá: ()
NSX: F.T Pharma
VIFTICOL 1%
Glycerol 100mg
Quy cách: Lốc 10 chai 10ml

Giá: ()
NSX: F.T Pharma
CENDITAN
Cao Diếp cá 75mg, Bột Rau má 300mg
Quy cách: Hộp 50 viên
Quy cách thùng: 63 Hộp /thùng

Giá: ()
NSX: F.T Pharma
CENTASIA
Bột Rau má 750mg
Quy cách: Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: F.T Pharma
CENTHIONIN
Cao Artisô 40mg,
Trích tinh khô Rau má 300mg
Quy cách: Hộp 50 viên

Giá: ()
NSX: F.T Pharma
GARLICUR
Tinh dầu Tỏi 3mg,
Tinh dầu Nghệ 1,5mg
Quy cách: Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: F.T Pharma
TRAGUTAN
Cineol 0,5mg, Tinh dầu hung chanh 1mg, Tinh dầu Gừng 0,5mg
Quy cách: Lốc 10 Hộp 24 viên

Giá: ()
NSX: F.T Pharma
TRAGUTAN - F
Cineol 100mg, Tinh dầu tràm trà 50mg, Tinh dầu Gừng 0,75mg, Tinh dầu Tần 0,36mg
Quy cách: Hộp 30 viên

Giá: ()
NSX: F.T Pharma
TRAGUTAN
Eucalyptol 100mg,
Tinh dầu Gừng 0,5mg,
Tinh dầu Tần 0,18mg, Menthol 0,5mg
Quy cách: Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: F.T Pharma
TRAGUTAN
Tinh dầu tràm 4mg, Tinh dầu gừng 0,3mg, Tinh dầu tần 0,2mg
Quy cách: Hộp 40gói/5ml

Giá: ()
NSX: F.T Pharma
ZIBER
Tinh dầu Gừng 0,0115mg
Quy cách: Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: F.T Pharma
METRIMA
Clotrimazole 100mg
Quy cách: Hộp 6 viên

Giá: ()
NSX: F.T Pharma
METRIMA 500
Clotrimazole 500mg
Quy cách: Hộp 1 viên

Giá: ()
NSX: F.T Pharma
ACETYLCYSTEIN 200
Acetylcystein 200 mg
Quy cách: Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: F.T Pharma
ACETYLCYSTEIN 200
Acetylcystein 200 mg
Quy cách: Chai 100 viên

Giá: ()
NSX: F.T PHARMA
ACID FOLIC
Folic acid 5mg
Quy cách: Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: F.T PHARMA
ADAZOL 400
Albendazol 400mg
Quy cách: Hộp 1 viên

Giá: ()
NSX: F.T PHARMA
AZIEFTI 5
Azithromycin 500mg
Quy cách: Hộp 3 viên

Giá: ()
NSX: F.T PHARMA
BROMHEXIN 4
Bromhexin HCl 4mg
Quy cách: Hộp 200 viên

Giá: ()
NSX: F.T PHARMA
BROMHEXIN 8
Bromhexin HCl 8mg
Quy cách: Hộp 200 viên

Giá: ()
NSX: F.T PHARMA
EUCALYPTIN
Eucalyptol 100mg
Quy cách: Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: F.T PHARMA
CINNARIZINE
Cinnarizin 25mg
Quy cách: Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: F.T PHARMA
CLINDAMYCIN 150
Clindamycin 150 mg
Quy cách: Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: F.T PHARMA
CLINDAMYCIN 300
Clindamycin 300mg
Quy cách: Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: F.T PHARMA
CLORPHENIRAMIN 4
Clorpheniramin maleat 4mg
Quy cách: Chai 1000 viên

Giá: ()
NSX: F.T PHARMA
COLCHICINE - GALIEN
Colchicin 1mg
Quy cách: Hộp 20 viên

Giá: ()
NSX: F.T PHARMA
DECOLIC
Trimebutin 100mg
Quy cách: Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: F.T.PHARMA
DESLORATADIN
Desloratadin 5mg
Quy cách: Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: F.T PHARMA
DEXTROMETHORPHAN
Dextromethorphan HBr 15 mg
Quy cách: Hộp 600 viên

Giá: ()
NSX: F.T PHARMA
FAMOTIDIN 40
Famotidin 40 mg
Quy cách: Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: F.T PHARMA
FORVASTIN 20
Atorvastatin 20mg
Quy cách: Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: F.T PHARMA
IBUPROFEN
Ibuprofen 400mg
Quy cách: Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: F.T PHARMA
ASPARTAM
Aspartam 35mg
Quy cách: Hộp 100 gói

Giá: ()
NSX: F.T PHARMA
NYSTATIN 25.000 IU
Nystatin 25.000 IU
Quy cách: Hộp 20 gói

Giá: ()
NSX:
OSTOCAN 0,6G
Tricalci phosphate 0,6g
Quy cách: Hộp 30 gói

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
AMOXICILIN 250
Amoxicillin 250mg
Quy cách: Hộp 20 gói, gói 3gam
Quy cách thùng: 120 hộp /thùng
NSX: Tipharco
GKK: đ/gói
SĐK: VD-179-12

Giá: ()
NSX: TIPHACO
AMOXICILIN 500
Amoxicillin 500mg
Quy cách: Hộp 10 vỉ x vỉ 10 viên nang

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
AMOXICILLIN 500
Amoxicillin 500mg
Quy cách: Chai 200 viên nang

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
AUCLANITYL 250/31,25
Amoxicilin 250mg Kali clavulanat 31,25mg
Quy cách: Hộp 12 gói, gói 3,8 gam

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
AUCLATYL 500/125
Amoxicilin 500mg Kali clavulanat 125mg
Quy cách: Hộp 2 vỉ x vỉ 10 viên nén

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
AUCLATYL 875/125
Amoxicilin 875mg Kali clavulanat 125mg
Quy cách: Hộp 2 vỉ x vỉ 7 viên nén dài

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
AMBROXOL 30
Ambroxol HCl 30mg
Quy cách: Chai 100 viên nén tròn màu trắng

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
CEPHALEXIN 250
Cefalexin 250mg
Quy cách: Hộp 10 vỉ x vỉ 10 viên nang

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
CEFIXIM 50
Cefixim 50mg
Quy cách: Hộp 20 gói, gói 1gam

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
CEFIXIM 100
Cefixim 100mg
Quy cách: Hộp 2 vỉ x vỉ 10 viên nang

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
TIPHADOCEF 100
Cefpodoxim 100mg
Quy cách: Hộp 20 gói, gói 3g

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
TIPHADOCEF 100
Cefpodoxim 100mg
Quy cách: Hộp 2 vỉ x10 viên nang cứng

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
CEFUROXIM 250
Cefuroxim 250mg
Quy cách: Hộp 2 vỉ x 5 viên nén bao phim

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
CEFADROXIL 250
Cefadroxil 250mg
Quy cách: Hộp 30 gói, gói 2 gam

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
CEFADROXIL 500
Cefadroxil 500mg
Quy cách: Hộp 10 vỉ x vỉ 10 viên nang

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
CLOPHENIRAMIN
Clopheniramin 4mg
Quy cách: Chai 200 viên nén

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
CLOPHENIRAMIN
Clopheniramin 4mg
Quy cách: Hộp 10 vỉ x vỉ 20 viên nén

Giá: ()
NSX: TIIPHARCO
DEXTROMETHORPHAN 15
Dextromethorphan 15 mg
Quy cách: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
DICLOFENAC 75
Diclofenac 75mg
Quy cách: Hộp 10 vỉ x 10 viên bao tan trong ruột

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
PAPAVERIN 40
Papaverin 40mg
Quy cách: Hộp 10 vỉ x vỉ 10 viên nén

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
SORBITOL
Bột sorbitol
Quy cách: Hộp 20 gói x 5g thuốc bột uống

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
TIPHADOL 150
Paracetamol 150mg
Quy cách: Hộp 25 gói, gói 1,5g

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
TIPHADOL 250
Paracetamol 250mg
Quy cách: Hộp 25 gói, gói 1,5g

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
TIPHADOL 325
Paracetamol 325mg
Quy cách: Chai x 100 viên nén dài

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
TIPHADOL 325
Paracetamol 325mg
Quy cách: Hộp 10 vỉ x vỉ 10 viên nén dài

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
PAINDOL EXTRA
Paracetamol 325mg Ibuprofen 200mg
Giá: ()
NSX: TIPHARCO
TIPHADOL 500
Paracetamol 500mg
Quy cách: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
EFFALGIN SỦI
Paracetamol 500mg
Quy cách: Hộp 4vỉ x 4 viên sủi

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
PARACETAMOL 500
Paracetamol 500mg
Quy cách: Chai x 100 viên nang

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
TIPHADOL 650
Paracetamol 650mg
Quy cách: Hộp 1 chai x 100 viên nén

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
CETIRIZIN
Cetirizin HCl 10mg
Quy cách: Chai 100 viên nén bao phim màu đỏ

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
CETIRIZIN
Cetirizin HCl 10mg
Quy cách: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén tròn bao phim, màu đỏ

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
CLARITHROMYCIN 500
Clarithromycin 500 mg
Quy cách: Hộp 1 vỉ x vỉ 10 viên nén dài bao phim

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
OMPRRAL 20
Omeprazol 20mg
Quy cách: Chai 100 viên

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
MELOXICAM 7.5
Meloxicam 7.5mg
Quy cách: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén PVC

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
TIPHALERDIN
Loratadin 10mg
Quy cách: Hộp 2 vỉ x vỉ 10 viên nén tròn màu trắng

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
METFORMIN 500
Metformin 500mg
Quy cách: Hộp 4 vỉ x 15 viên nén bao phim

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
METFORMIN 850
Metformin 850mg
Quy cách: Hộp 4 vỉ x 15 viên nén bao phim

Giá: ()
NSX: TPHARCO
CAPTOPRIL 25
Captopril 25mg
Quy cách: Hộp 10 vỉ x vỉ 10 viên nén

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
MOTIDOPERID
Domperidon 10mg
Quy cách: Hộp 10 vỉ x vỉ 10 viên nén tròn màu trắng

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
NO - PANES
Drotaverine 40mg
Quy cách: Hộp 10 vỉ x10 viên nén

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
NEUSTURON
Cinnarizin 25mg
Quy cách: Hộp 25 vỉ x vỉ 10 viên nén

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
TIPHAPRED M16
Methylprenisolon16mg
Quy cách: Chai 100 viên nén

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
TIPHAPRED M4
Methylprenisolon 4mg
Quy cách: Chai 100 viên nén

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
TIPHADES
Desloratadin 5mg
Quy cách: Hộp 10 vỉ x vỉ 10 viên nén

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
VITAMIN C 500
VitaminC 500mg
Quy cách: Chai 100 viên nang

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
VIÊN MẬT NGHỆ
Bột nghệ 200mg (dưới dạng Nghệ củ đã sơ chế)
Quy cách: Chai 200 viên

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
VITAMIN PP 500
Nicotinamid 500mg
Quy cách: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
CEFUROXIM 500
Cefuroxim 500mg
Quy cách: Hộp 2 vỉ x vỉ 10 viên nén bao phim
Quy cách thùng: 136 hộp /thùng
NSX: Tipharco GKK: đ/viên
SĐK: VD-17529-12

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
CEFUROXIM
Cefuroxim 500mg
Quy cách: Hộp 2 vỉ x vỉ 5 viên nén bao phim
Quy cách thùng: 136 hộp /thùng
NSX: Tipharco GKK: đ/viên
SĐK:

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
CEFACLOR 125
Cefaclor 125mg
Quy cách: Hộp 20 gói, gói 3,2g
Quy cách thùng: 126 hộp /thùng
NSX: Tipharco
GKK: đ/gói
SĐK:

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
DEXAMETHASON
Dextromethorphan 15 mg
Quy cách: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim SĐK:
Quy cách thùng: 270 hộp /thùng
NSX: Tipharco
GKK: đ/viên

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
VITAMIN C 250
VitaminC 250mg
Quy cách: Chai 100 viên nang

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
TIPHARED 5
Prednisolon 5mg
Quy cách: Chai 100 viên nén màu xanh, màu hồng

Giá: ()
NSX: TIPHARCO
TIPHARED 5
Prednisolon 5mg
Quy cách: Hộp 10 vỉ x vỉ 10 viên nén màu xanh, màu hồng

Giá: ()
NSX: VACOPHARM
VALDOL A 325
Paracetamol
Quy cách: Chai 200 viên nén - xanh, hồng

Giá: ()
NSX: KHAPHARCO
CEDETAMIN
Betamethasone, Dexchlorpheniramine maleate
Quy cách: Hộp 30 viên

Giá: ()
NSX: KHAPHARCO
KHAPARAC
Mefennamic acid
Quy cách: Hộp 20 viên

Giá: ()
NSX: KHAPHARCO
NERGAMDICIN 500
Nalidixid 500
Quy cách: Hộp 100 viên nén tím

Giá: ()
NSX: KHAPHARCO
DEXLAXYL
Betamethason 0,5mg
Quy cách: Chai 500 viên ngọt, thơm 2 lớp

Giá: ()
NSX: KHAPHARCO
PRUZITIN
Natri picosulfate
Quy cách: Hộp 30 viên

Giá: ()
NSX: KHAPHARCO
KHAPARAC FORT
Acid mefanamic 500 mg
Quy cách: Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: KHAPHARCO
VITAMIN C 500
Vitamin 500mg
Quy cách: Chai 200 viên caps

Giá: ()
NSX: KHAPHARCO
PANACTOL 500
Paracetamol 500mg
Quy cách: Chai 1000 viên

Giá: ()
NSX: KHAPHARCO
PANACTOL 650
Acetaminophen 650mg
Quy cách: Chai 1000 viên

Giá: ()
NSX: KHAPHARCO
OFLOXACIN 200
Ofloxacin 200mg
Quy cách: Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: KHAPHARCO
VITAMIN PP
Nicotinamid 500 mg
Quy cách: Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: KHAPHARCO
VITAMIN PP
Nicotinamid 500 mg
Quy cách: Chai 100 viên

Giá: ()
NSX: KHAPHARCO
THELIZIN
Alimemazin tartrat 6,25 mg
Quy cách: Hộp 500 viên

Giá: ()
NSX: KHAPHARCO
GIKANIN
N- Acetyl - dl - Leucin 500 mg
Quy cách: Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: EUVIPHARM
ALUPHOS
Alumium Phatphat 20 % 12.38mg
Quy cách: Hộp 20 gói

Giá: ()
NSX: EUVIPHARM
EUMOXIN 500
Amoxcylin 500mg
Quy cách: Hộp 120 viên nang

Giá: ()
NSX: EUVIPHARM
NOTALIUM UP
Domperidon 10mg
Quy cách: Hộp 150 viên nang

Giá: ()
NSX: EUVIPHARM
LORATADIN
Loratadin 5/5ml
Quy cách: Hộp 1 chai 60ml

Giá: ()
NSX: EUVIPHARM
CEFPODOXIM 100
Cefpodoxim 100mg
Quy cách: Hộp 10 viên

Giá: ()
NSX: BV PHARMA
ALFACHYMOTRYPSIN ALU
Alfachymotrypsin 4.200 IU
Quy cách: Hộp 20 viên nén

Giá: ()
NSX: BV PHARMA
ALFACHYMOTRYSIN 4.200 IU
Alfachymotrypsin 4.200 IU
Quy cách: Hộp 100 viên nén

Giá: ()
NSX: BV PHARMA
ALFACHYMOTRYPSIN PVC
Alfachymotrypsin 8.400 IU
Quy cách: Hộp 100 viên nén

Giá: ()
NSX: BV PHARMA
MAGNESIX
Magnesi lactat dihydrat 470mg, Pyridoxin hydroclorid 5mg
Quy cách: Hộp 50 viên nén

Giá: ()
NSX: BV PHARMA
MUSTRES
Mefenesin 500mg
Quy cách: Hộp 100 viên nén

Giá: ()
NSX: BV PHARMA
MUSTRES
Mefenesin 500mg
Quy cách: Chai 100 viên nén

Giá: ()
NSX: BV PHARMA
BIVINADOL 500
Paracetamol 500mg
Quy cách: Chai 500 viên nén

Giá: ()
NSX: BV PHARMA
BIVINADOL 500
Paracetamol 500mg
Quy cách: Hộp 100 viên nén

Giá: ()
NSX: BV PHARMA
BIVINADOL
Paracetamol 500mg, Cafein 65mg
Quy cách: Hộp 100 viên nén

Giá: ()
NSX: BV PHARMA
IBUCETAMOL
Paracetamol 325mg, Ibucatavic 200mg
Quy cách: Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: BV PHARMA
BIVIFLU
Paracetamol, Loratadin, Dextromethorphan
Quy cách: Hộp 100 viên nén

Giá: ()
NSX: BV PHARMA
BIVIFLU
Paracetamol, Loratadin, Dextromethorphan
Quy cách: Chai 500 viên nén

Giá: ()
NSX: PHARIMEXCO
VIPOCEP 100
Cepodoxim 100mg
Quy cách: Hộp 10 viên nén
Quy cách thùng: 114 hộp

Giá: ()
NSX: PHARIMEXCO
VIPOVEF 200
Cepodoxim 200mg
Quy cách: Hộp 10 viên nén

Giá: ()
NSX: SAVI PHARM
SAVI TENOFORVIR 300
Tenoforvir disoproxil fumarat 300mg
Quy cách: Hộp 30 viên

Giá: ()
NSX: SAVI PHARM
SAVI TENOFORVIR 300
Tenoforvir disoproxil fumarat 300mg
Quy cách: Hộp 30 viên

Giá: ()
NSX: VACOPHARM
CESTASIN
Dexclorpheniramin maleat 2mg
Betamethason 0,25mg
Quy cách: Hộp 30 viên

Giá: ()
NSX: VACOPHARM
CETAZIN
Cetirizin dihydroclorid 10mg
Quy cách: Hộp 100 viên trắng

Giá: ()
NSX: VACOPHARM
CHLOPHERAMIN 4
Clorpheniramin maleat 4mg
Quy cách: Chai 500 viên nén 2 lớp

Giá: ()
NSX: VACOPHARM
DEXTROMETHORPHAN
Dextromethorphan hydrobromide 10mg
Quy cách: Chai 100 viên

Giá: ()
NSX: VACOPHARM
DICLOFENAC 50
Natri Diclofenac 50mg
Quy cách: Chai 100 viên tròn nâu

Giá: ()
NSX: VACOPHAR
DICLOFENAC 75
Diclofenac natri 75mg
Quy cách: Chai 100 viên

Giá: ()
NSX: VACOPHARM
DICLOFENAC 50
Natri Diclofenac 50mg
Quy cách: Hộp 50 viên tròn nâu

Giá: ()
NSX: VACOPHARM
VACO LORATADIN
Loratadin 10mg
Quy cách: Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: VACOPHARM
MELOXICAM 15 (ALU)
Meloxicam 15mg
Quy cách: Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: VACOPHARM
SACENDOL 250
Paracetamol 250mg
Quy cách: Hộp 50 gói

Giá: ()
NSX: VACOPHARM
SACENDOL 325
Paracetamol 325mg
Clorpheniramin maleat 2mg
Quy cách: Hộp 10 gói

Giá: ()
NSX: VACOPHARM
VALDOL 5
Paracetamol 500mg
Quy cách: Chai 200 viên nén hồng

Giá: ()
NSX: VACOPHARM
VADOL EXTRA
Paracetamol 500mg
Cafein 65mg

Giá: ()
NSX: VACOPHARM
VADOL EXTRA
Paracetamol 500mg
Cafein 65mg
Quy cách: Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: VACOPHARM
VADOL FLU'S
Paracetamol 500mg Dextromethorphan HBr 15mg Clorpheniramin maleat 2mg
Quy cách: Chai 100 viên ( 2 lớp)

Giá: ()
NSX: VACOPHARM
VADOL EXTRA 650
Paracetamol 650mg
Cafein 65mg
Quy cách: Hộp 100 viên nén dài

Giá: ()
NSX: VACOPHARM
VADOL 650
Paracetamol 650mg
Quy cách: Chai 100 viên nén dài

Giá: ()
NSX: VACOPHARM
VACO POLA 6
Dexchlorpheniramine 6mg
Quy cách: Hộp 30 viên

Giá: ()
NSX: VACOPHARM
VACO POLA 6
Dexchlorpheniramine maleate 6mg
Quy cách: Chai 200 viên nang

Giá: ()
NSX: VACOPHARM
VACO POLA 2
Dexchlorpheniramine maleate 2mg
Quy cách: Hộp 30 viên

Giá: ()
NSX: VACOPHARM
VACO POLA 2
Dexchlorpheniramine maleate 2mg
Quy cách: Chai 200 viên

Giá: ()
NSX: VACOPHARM
VACOLAREN
Trimetazidin 2HCL 20mg
Quy cách: Hộp 60 viên

Giá: ()
NSX: VACOPHARM
VACOMUC 100
Acetylcysteine 100mg
Quy cách: Hộp 30 gói

Giá: ()
NSX: VACOPHARM
VACOMUC 200
Acetylcystein 200mg
Quy cách: Hộp 100 gói

Giá: ()
NSX: VACOPHARM
VITAMIN C 250
Acid ascorbic 250mg
Quy cách: Chai 200 viên xanh

Giá: ()
NSX: VACOPHARM
CETIRIZIN
Cetirizin dihydrochlorid 10mg
Quy cách: Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: VACOPHARM
IBUPROFEN 400
Ibuprofen 400mg
Quy cách: Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: VACOPHARM
TERPINON
Terpin hydrate 100mg
Natri benzoat 50mg
Quy cách: Chai 200 viên

Giá: ()
NSX: VACOPHARM
PORETON
Cyproheptadin hydroclorid 4mg
Quy cách: Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: VACOPHARM
TUSALENE
Alimemazin tartrat 5mg
Quy cách: Hộp 40 viên

Giá: ()
NSX: KHAPHARCO
KATRYSIN
Alphachymotrysine 4.200
Quy cách: Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: KHAPHARCO
KATRYSIN FORT PVC
Alphachymotrysine 8.400
Quy cách: Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: KHAPHARCO
CEDETAMIN
Betamethasone, Dexchlorpheniramine maleate
Quy cách: Chai 500 viên hình oval

Giá: ()
NSX: KHAPHARCO
KAFLOVO 500
Levofloxacin 500mg
Quy cách: Hộp 50 viên

Giá: ()
NSX: KHAPHARCO
KACETAM 800
Piracetam 800 mg
Quy cách: Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: MEBIPHAR
LIFENTYN
Fenofibrat 300mg
Quy cách: Hộp 30 viên

Giá: ()
NSX: EUVIPHARM
TONIC- CALCUM 10ML
Calcium ascorbate 500mg, Lysine ascorbate 500 mg
Giá: ()
NSX: EUVIPHARM
EUUI - ALPHA
Alfachymostrepsyn 4.200 IU
Quy cách: Hộp 20 viên

Giá: ()
NSX: EUVIPHARM
SPIRAMYCIN 1.5M
Spiramycin 1.500.000 IU
Quy cách: Hộp 16 viên nén

Giá: ()
NSX: EUVIPHARM
SPIRAMYCIN 3M
Spiramycin 3.000.000 IU
Quy cách: Hộp 16 viên nén

Giá: ()
NSX: EUVIPHARM
MOTIRIDON SIRO
Domperidon 30mg
Quy cách: Hộp 1 chai 30ml

Giá: ()
NSX: EUVIPHARM
EUVIFAST 180
Fexofenadin 180mg
Quy cách: Hộp 10 viên nén

Giá: ()
NSX: EUVIPHARM
EUCINAT 500
Cefudroxim 500mg
Quy cách: Hộp 10 viên nén

Giá: ()
NSX: EUVIPHARM
CEPODOXIM 200
Cepodoxim 200mg
Quy cách: Hộp 10 viên nén

Giá: ()
NSX: EUVIPHARM
EUVIFAST 120
Fexofenadin 120mg
Quy cách: Hộp 10 viên nén

Giá: ()
NSX: EUVIPHARM
EUVIFAST 60
Fexofenadin 60mg
Quy cách: Hộp 10 viên nén

Giá: ()
NSX: BV PHARMA
ALFACHYMOTRYPSIN PVC
Alfachymostrepsyn 8.400 IU
Quy cách: Hộp 100 viên nén

Giá: ()
NSX: BV PHARMA
MUSTRES
Mefenesin 500mg
Quy cách: Hộp 100 viên nén

Giá: ()
NSX: BV PHARMA
BIVINADOL 500
Paracetamol 500mg
Quy cách: Chai 500 viên nén

Giá: ()
NSX: BV PHARMA
BIVINADOL EXTRA 500
Paracetamol 500mg, Cafein 65mg
Quy cách: Hộp 100 viên nén


Giá: ()
NSX: BV PHARMA
IBUCETAMOL
Paracetamol 325mg, Ibucatavic 200mg
Quy cách: Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: BV PHARMA
BIVIFLU
Paracetamol, Loratadin, Dextromethorphan
Quy cách: Hộp 100 viên nén

Giá: ()
NSX: BV PHARMA
BIVIFLU
Paracetamol, Loratadin, Dextromethorphan
Quy cách: Chai 500 viên nén

Giá: ()
NSX: PHARIMEXCO
VIPOCEP 100
Cepodoxim 100mg
Quy cách: Hộp 10 viên nén

Giá: ()
NSX: PHARIMEXCO
VIPOCEF 200
Cepodoxim 200mg
Quy cách: Hộp 10 viên nén

Giá: ()
NSX: SAVI PHARMA
SAVI TENIFORVIR 300
Tenofovir disoproxil fumarat 300mg
Quy cách: Hộp 30 viên

Giá: ()
NSX: YPHARCO
CẢM XUYÊN HƯƠNG
Xuyên khung 132mg; Bạch chỉ 165mg; Hương phụ 132mg; Quế chi 6mg; Sinh khương 15mg; Cam thảo bắc 5mg
Quy cách: Hộp 100 viên

Giá: ()
NSX: YPHARCO
CỐM XUYÊN HƯƠNG
Xuyên khung 600mg; Bạch chỉ 700mg; Hương phụ 600mg; Quế chi 100mg; Sing khương 25mg; Cam thảo bắc 25mg
Quy cách: Hộp 20 gói

Giá: ()
NSX: YPHARCO
SIRO XUYÊN HƯƠNG
Cát cánh 6g; Kinh giới 6g; Tử uyển 6g; Bách bộ 6g; Xuyên khung 6g; Hương phụ 6g; Cam thảo 3g; Trần bì 3g
Quy cách: Chai 60ml

Giá: ()
NSX: PHARMEDIC
BAR
Bột bìm bìm; Cao Artichaut; Cao rau đắng đất
Quy cách: Chai 180 viên

Giá: ()
NSX: PHARMEDIC
TYROTAD
Tetracain
Quy cách: 1 Hộp (24 viên)

Giá: ()
NSX: PHABARCO
VIGENTIN
Amoxicillin 500mg;
Acid clavulanic 125mg
Quy cách: Hộp 14 viên nén dài bao phim

Giá: ()
NSX: Dược liệu Gia Định
SOLGOUT
Nở ngày đất 300mg, Gắm lá rộng 50mg, Mã đề 50mg, Đại hoàng 50mg
Quy cách: Hộp 60 viên nang cứng

Giá: ()
NSX: US PHARMA USA
TOPOLAC-US
Betamethason dipropionat 6,4 mg; Clotrimazol 100 mg; Gentamicin (dưới dạng Gentamicin sulfat) 10mg
Quy cách: Hộp 1 tuýp

Giá: ()
 THIẾT BỊ Y TẾ
 VẬT TƯ TIÊU HAO
 DỤNG CỤ Y KHOA
© Copyright 2013 by Bh Pharma . All rights reserved.
1,082,430
Lượt truy cập: